Projekt „Głogoczów-wieś jak dzwon. Rozwój partnerstwa na rzecz budowania miejscowości tematycznej” współfinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na rok 2013 w formie wspierania realizacji zadania przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rodzaj zadania publicznego

Priorytet: 4 Rozwój przedsiębiorczości społecznej. Obszar wsparcia: 1 Przedsiębiorczość społeczna i upowszechnianie idei partnerstwa trójsektorowego.

Podmiot realizujący zadanie

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie we współpracy z Myślenickim Ośrodkiem Kultury i Sportu oraz Zespołem Placówek Oświatowych w Głogoczowie.

Czas realizacji projektu

1 lipiec 2013 – 31 grudzień 2013

Główne cele projektu to wzmocnienie partnerstwa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Głogoczowie poprzez integrację działalności społeczno-ekonomicznej mieszkańców wokół idei wioski tematycznej oraz wzmocnienie zaangażowania i integracji społeczno-ekonomicznej mieszkańców wsi wokół tematu przewodniego poprzez opracowanie strategii rozwoju miejscowości tematycznej oraz stworzenie portalu internetowego.

Dofinansowanie z PO FIO wynosi 44 838 zł, natomiast wkład partnera (MOKiS) do projektu wynosi 45 000 zł.

W ramach realizacji zadania przewiduje się m.in.:

– podjęcie działań na rzecz zarządzania zmianą społeczno-gospodarczą poprzez stworzenie jednolitej strategii rozwoju społeczno-ekonomicznego wsi Głogoczów wokół tematu przewodniego miejscowości „Głogoczów – wieś jak dzwon. Twój przystanek w podróży”;

– wizyty studyjne, szkolenia, warsztaty i konsultacje z zakresu ekonomii społecznej, w szczególności spółdzielczości społecznej, a także dziennikarstwa oraz fotografii;

– stworzenie strony internetowej promującej istniejące partnerstwo trójsektorowe w ramach tematu „Głogoczów-wieś jak dzwon. Twój przystanek w podróży”;

– stworzenie w Wiejskim Domu Kultury w Głogoczowie galerii sztuki „Dzwonnica”, nawiązującej swoją nazwą do tematu przewodniego miejscowości (przystosowanie korytarza WDK do potrzeb galerii jest finansowane ze środków partnera – MOKiS);

– uroczyste zakończenie projektu przy okazji otwarcia galerii „Dzwonnica” połączone z rozpoczęciem obchodów 40-lecia Domu Kultury w Głogoczowie i wernisażem multimedialnych prac uczniów Szkoły Podstawowej w Głogoczowie, dotyczących realizowanego projektu, oraz spółdzielczości społecznej w nawiązaniu do tematu przewodniego wsi Głogoczów „Głogoczów-wieś jak dzwon. Twój przystanek w podróży”.

Projekt „Głogoczów-wieś jak dzwon. Rozwój partnerstwa na rzecz budowania miejscowości tematycznej” jest drugim zadaniem realizowanym w Głogoczowie ze środków PO FIO mającym na celu wsparcie budowy miejscowości tematycznej „Głogoczów-wieś jak Dzwon. Twój przystanek w podróży”. Pierwszy realizowany wspólnie przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie oraz Miasto i Gminę Myślenice projekt to: „Aktywny Głogoczów-partnerstwo trójsektorowe na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej”. Ze szczegółami tego działania można zapoznać się na stronie www.gospodynieglogoczow.pl .

Zapraszamy serdecznie zainteresowanych projektem mieszkańców, przedsiębiorców z Głogoczowa, oraz przedstawicieli wszystkich głogoczowskich organizacji i instytucji na spotkanie informacyjne w dniu 30 sierpnia o godzinie 19.00 do Szkoły Podstawowej w Głogoczowie.

NADAJMY WSPÓLNIE TON NASZEJ MIEJSCOWOŚCI!!

Koordynator projektu: Agnieszka Węgrzyn